Splošni pogoji

Splošni pogoji sodelovanja za startupe v projektu (natečaju) SporTech Stars

(verzija 1.0, maj 2019)

Sportelement (»organizator«) je organizator projekta SporTech Stars (»projekt«). Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani www.sportech-stars.si.

Sodelovanje v projektu urejajo spodaj navedena pravila (»pravila projekta«). S sodelovanjem v projektu se udeleženo podjetje (»udeleženec« ali »vi«) strinja, da bo upoštevalo pravila projekta in spoštovalo odločitve organizatorjev in sodnikov.

i. Pregled:

Projekt združuje tehnološke startupe, ugledna podjetja in vrhunskega športnika, v iskanju tehnološke rešitve, ki je v ožjem ali v širšem smislu povezana z športom. Projekt je zasnovan v obliki startup tekmovanja, kjer se več startupov poteguje za del nagradnega sklada.

ii. Registracija in organizacija

Projekt je tekmovanje, na katerega se lahko udeleženci prijavijo preko prijavnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani www.sportech-stars.si. Ob prijavi udeleženec posreduje podatke o podjetju (statupu) in poda kratek opis poslovne ideje ter razloge za prijavo na projekt.

Natančnejši potek projekta, vključno z predvideno časovnico, je razviden na spletni strani. Potek projekta se lahko še spremeni. V tem primeru bo organizator na ustrezen način obvestil vse udeležence.

iii. Tehnološke rešitve startupov:

Projekt od udeležencev pričakuje prijavo inovativnih tehnoloških rešitev, ki se navezujejo na dejanske probleme in te probleme rešujejo. Tehnološke rešitve udeležencev imajo lahko osnovo v kateri koli tehnologiji (umetna inteligenca, virtualna realnost, blockchain, obogatena realnost, internet stvari). Pri rešitvi gre lahko za tehnologijo, ki športnikom pomaga pri bolj učinkovitih telesnih pripravah ali jim izboljšuje kakovost njihove športne opreme, kondicijskim trenerjem omogoča bolj natančno diagnostiko psihofizičnega stanja ali za športne klube vzpostavlja digitalno platformo, ki digitalizira vodenje športne organizacije.

Vse prijavljene tehnološke rešitve udeležencev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • vsak udeleženec lahko v projekt prijavi samo eno tehnološko rešitev;
  • prijavljene tehnološke rešitve morajo biti last oziroma rezultat dela udeleženca;
  • v prijavi tehnološke rešitve mora udeleženec razkriti vsa pomembna dejstva, ki bi lahko vplivala na nadaljnje poslovno sodelovanje z organizatorjem in/ali s partnerji projekta.

Prednost pri izboru bodo imela podjetja, ki že imajo določeno potrditev ustreznosti koncepta njihove tehnološke rešitve. Ni pa to pogoj za sodelovanje v projektu. Dovolj je že dodelan koncept (poslovni model), ki je zrel za začetek dejanskega razvoja končne tehnološke rešitve.

Organizatorji si pridržujejo pravico do diskvalifikacije kateregakoli udeleženca, ki ne ustreza pravilom projekta.

iv. Startupi udeleženci

Na projekt se lahko prijavijo zagonska podjetja (startup), ki so svojo idejo že razvila ali jo razvijajo. Podjetje ima lahko sedež v Sloveniji ali kjer koli drugje (ni omejitev). Inkorporacija podjetja je pogoj za sodelovanje v projektu (ustanovljena pravna oseba, npr. v obliki d.o.o.).

v. Tekmovanje

Tehnološke rešitve udeležencev bo ocenjevala strokovna komisija, izbrana izmed predstavnikov organizatorja, partnerjev in zunanjih strokovnjakov(skupaj »sodniki«). Sestava strokovne komisije je objavljena na spletni strani projekta.

Merila za ovrednotenje tehnoloških rešitev prijavljenih udeležencev bodo objavljena na spletni strani projekta.

Tehnološka rešitev udeleženca, ki prejme največje število točk podeljenih s strani sodnikov, bo zmagala. Odločitve sodnikov so dokončne. V primeru neodločenega izida glasov sodnikov, bo odločal glas predsednika oziroma predsednice strokovne komisije. Organizatorji lahko po lastni presoji podaljšajo čas sojenja, v nobenem primeru pa to podaljšanje ne more biti daljše od 24 ur od predvidenega časa.

vi. Zmagovalci in nagrade

Zmagovalne ekipe, ki jim bodo sodniki podelili največ točk, bodo ravno razglašane na dogodku #GogiTalk.

Nagradni sklad projekta, bo natančneje opisan na spletni strani projekta. Nagradni sklad se lahko spreminja, o čemer bodo udeleženci na primeren način obveščeni s strani organizatorja.

vii. Avtorske pravice

Udeleženec zagotavlja in jamči, da je prijavljena tehnološka rešitev izključno rezultat izvirnega dela udeleženca in ne krši nobenih lastniških ali intelektualnih pravic katerekoli tretje stranke, vključno z, brez omejitve, patenti, blagovnimi znamkami in zaščiteno intelektualno lastnino tretjih strank.

Vse moralne avtorske pravice v povezavi s pripravljenimi dokumenti in drugim materialom v zvezi s prijavljeno tehnološko rešitvijo ostajajo last udeleženca.

Udeleženec prenese in se strinja s prenosom materialnih avtorskih pravic na omenjenih dokumentih na organizatorja, s čimer organizator trajno, izključno in teritorialno neomejeno, pridobi materialne avtorske pravice do reprodukcije, razpolaganja, distribucije, kopiranja, urejanja, javnega prikazovanja, javnega izvajanja, objavljanja in uporabe, delno ali v celoti, vsakega dokumeta na kakršenkoli način, ki je povezan z izvajanjem projekta, brez dodatnih nadomestil za udeleženca med in po zaključku projekta.

viii. Javne objave

S sodelovanjem v projektu se udeleženec strinja z uporabo imena podjetja in imen članov ekipe, fotografije in/ali podobe, podatkov o podjetju, biografskih podatkov članov ekipe, pripravljenih povzetkov opisov tehnološke rešitve in svojih resničnih izjav za potrebe oglaševanja in promocije projekta, vključno z, brez omejitev, vključitvijo v glasila partnerja in organizatorja, spletnih mest proejekta ali partnerjev projekta ter družabna omrežja organizatorja in partnerjev, brez dodatnih nadomestil.

ix. Omejitev odgovornosti

Organizator in partnerji ne prevzemajo odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki posredno ali neposredno nastane zaradi vašega sodelovanja v projektu ali vašega prejema, uporabe ali prevzema katerekoli nagrade oziroma vaše nezmožnosti za prejem, uporabo ali prevzem katerekoli nagrade.

Poleg tega organizatorji in partner ne prevzemajo odgovornosti za:

  • kakršnekoli tehnične okvare, vključno z okvaro kateregakoli telefona, računalnika, omrežja, strojne ali programske opreme, ki nastane udeležencu kot rezultat sodelovanja v projektu;
  • elektronske ali človeške napake, ki lahko nastanejo v administraciji projekta;
  • kakršnekoli poškodbe ali škodo na osebah ali lastnini, vključno z vašimi računalniki, ki posredno ali neposredno, v celotu ali delno, nastane zaradi vaše udeležbe v projektu oziroma na dogodkih v okviru izvajanja projekta.

S prijavo svoje tehnološke rešitve v projekt se strinjate, da organizatorje in partnerje odvezujete vsake odgovornosti za kakršnokoli škodo, poškodbe, odškodninske zahtevke, razlogov za sodne postopke, odgovornost ali kakršnokoli izgubo, znano ali neznano, absolutno ali pogojno, sedanjo ali prihodnjo, ki nastane zaradi ali v povezavi z:

  • vašim neupoštevanjem pravil projekta;
  • lažnimi izjavami, ki jih dajete v skladu s pravili projekta;
  • z vašo udeležbo v projektu.

x. Diskrecija organizatorja

Organizator si pridržujejo pravico, da po lastni presoji, v primeru utemeljenih razlogov, prekliče, spremeni ali zadrži izvajanje projekta v celoti ali delno. Kot utemeljeni razlogi se štejejo primeri goljufije, tehničnih ali drugačnih težav, višje sile ali v primeru ogrožene integritete projekta.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije kateregakoli udeleženca, po presoji organizatorja (in partnerjev), ki krši pravila projekta, ali za katerega meni, da goljufa ali grozi oziroma nadleguje kateregakoli drugega udeleženca projekta ali osebje organizatorja oziroma predstavnike partnerja.

xi. Drugo

Če se kateri koli del teh splošnih pogojev o sodelovanju ugotovi, da je nezakonit ali ga ni mogoče uveljaviti, to na noben način ne vpliva na veljavnost, zakonitost in možnost uveljavitve ostalih določb, ki ostanejo nespremenjene. To pogodbo ureja slovenska zakonodaja in je podvržena izključni pristojnosti slovenskih sodišč.

Ljubljana, maj 2019

Sportelement